Έναρξη Νέου Κύκλου Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής


Αρχική Περιγραφή

Η Πρακτική Άσκηση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με την επιστήμη τους στην αγορά εργασίας και να τα επιλύσουν χρησιμοποιώντας στην πράξη διδαχθείσες μεθόδους και τεχνολογίες, καθώς επίσης και να εξοικειωθούν με εξοπλισμό που μετά το πέρας των σπουδών τους είναι δυνατό να κληθούν να χρησιμοποιήσουν.

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών τους βοηθά να ενημερωθούν ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, Υπηρεσιών ή Οργανισμών που τους εκπαιδεύουν και να εξοικειωθούν με τις εν γένει δραστηριότητες και την οργάνωσή τους. Από την άλλη μεριά, η Πρακτική Άσκηση δίνει την ευκαιρία στις Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες και Οργανισμούς να γνωρίσουν φοιτητές στα πλαίσια μιας διαδικασίας μελλοντικής επιλογής του επιστημονικού τους προσωπικού. Με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών επιτυγχάνεται η αμφίδρομη διάχυση γνώσεων, πληροφοριών και τρόπων σκέψης μεταξύ μελών της Πανεπιστημιακής και της Επιχειρηματικής κοινότητας με θετικές επιπτώσεις στη σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής.

Οι εμπειρίες των ασκούμενων φοιτητών, μεταφερόμενες στο Τμήμα, έχουν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών. Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού χώρου, θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, το ύψος των απολαβών και την αγορά εργασίας, όπως διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Η Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων του Τμήματος. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να αφορούν:

 • Ανάπτυξη λογισμικού που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις για βελτίωση της λειτουργίας τους σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο.
 • Χειρισμό λογισμικού, συσκευών ή εργαλείων σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Ενημέρωση των ασκούμενων φοιτητών για την διάρθρωση και λειτουργία των επιχειρήσεων ή οργανισμών απασχόλησής τους.
 • Διεξαγωγή μετρήσεων, συλλογή και ανάλυση στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ασκούμενους φοιτητές στα πλαίσια εργασιών τους ώστε να ληφθούν αποφάσεις ή να προταθούν λύσεις σε πιθανά πρακτικά προβλήματα.
 • Παρατήρηση διαδικασιών παραγωγής με σκοπό την απόκτηση εμπειριών που αφορούν την οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας.

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και έχει συνολική διάρκεια δύο μήνες. Συγκεκριμένα η Πρακτική Άσκηση γίνεται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Η Πρακτική Άσκηση συμμετέχει στο Πρόγραμμα Σπουδών ως Μάθημα Επιλογής (Ε). Η Πρακτική Άσκηση αντιστοιχεί σε οκτώ (8) ECTS μονάδες. Ωστόσο, οι ECTS μονάδες ενδέχεται να αλλάξουν με νεότερη απόφαση, καθώς ορίζονται σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς.


Τελευταία Νέα

Αφίσα Εκδήλωσης Ενημέρωσης 2019

To Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του συντονισμού των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων, της ανταπόκρισης της Πρακτικής Άσκησης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της αμφίδρομης επικοινωνίας με τον παραγωγικό ιστό, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Νέος Κύκλος Πρακτικής Άσκησης: Ιούλιος – Αύγουστος 2019», την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες για τις θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των φοιτητών και τις επιμέρους παραμέτρους υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν αναλυτικά για την κινητικότητα σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο Émile Legrand του Πανεπιστημίου (Κτήριο Ιστορίας – Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιωάννου Θεοτόκη 72), 19.00 – 21.00 και είναι ανοικτή στο κοινό.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης


Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Επικαιροποιημένος Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης


Στατιστικά Στοιχεία

 • Κατά την τριετία 2011-2013: 55 φοιτητές ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την ΠΑ (3 από τους 55 στο εξωτερικό)

 • Κατά τη διετία 2014-2015: 36 φοιτητές ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την ΠΑ (2 από τους 36 στο εξωτερικό)

 • Συνολικά την περίοδο 2011-2015: 91 φοιτητές ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την ΠΑ (5 από τους 91 στο εξωτερικό)


 • Το ποσοστό επιτυχούς ολοκλήρωσης ήταν 100%.


Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

 • Θεόδωρος Ανδρόνικος
 • Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου

 • Επικοινωνία
  • Τηλ: +30 26610 87712
  • E-mail: andronikos_at_ionio_gr


Οπτικό Υλικό από εκδηλώσεις προβολής