Έναρξη Νέου Κύκλου Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής


Αρχική Περιγραφή

Η Πρακτική Άσκηση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με την επιστήμη τους στην αγορά εργασίας και να τα επιλύσουν χρησιμοποιώντας στην πράξη διδαχθείσες μεθόδους και τεχνολογίες, καθώς επίσης και να εξοικειωθούν με εξοπλισμό που μετά το πέρας των σπουδών τους είναι δυνατό να κληθούν να χρησιμοποιήσουν.

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών τους βοηθά να ενημερωθούν ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, Υπηρεσιών ή Οργανισμών που τους εκπαιδεύουν και να εξοικειωθούν με τις εν γένει δραστηριότητες και την οργάνωσή τους. Από την άλλη μεριά, η Πρακτική Άσκηση δίνει την ευκαιρία στις Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες και Οργανισμούς να γνωρίσουν φοιτητές στα πλαίσια μιας διαδικασίας μελλοντικής επιλογής του επιστημονικού τους προσωπικού. Με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών επιτυγχάνεται η αμφίδρομη διάχυση γνώσεων, πληροφοριών και τρόπων σκέψης μεταξύ μελών της Πανεπιστημιακής και της Επιχειρηματικής κοινότητας με θετικές επιπτώσεις στη σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής.

Οι εμπειρίες των ασκούμενων φοιτητών, μεταφερόμενες στο Τμήμα, έχουν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών. Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού χώρου, θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, το ύψος των απολαβών και την αγορά εργασίας, όπως διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Η Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων του Τμήματος. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να αφορούν:

 • Ανάπτυξη λογισμικού που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις για βελτίωση της λειτουργίας τους σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο.
 • Ενημέρωση των ασκούμενων φοιτητών για την διάρθρωση και λειτουργία των επιχειρήσεων ή οργανισμών απασχόλησής τους
 • Χειρισμό συσκευών ή εργαλείων σύγχρονης τεχνολογίας
 • Διεξαγωγή μετρήσεων, συλλογή και ανάλυση στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ασκούμενους φοιτητές στα πλαίσια των διπλωματικών εργασιών ώστε να ληφθούν αποφάσεις ή να προταθούν λύσεις σε πιθανά πρακτικά προβλήματα
 • Παρατήρηση διαδικασιών παραγωγής με σκοπό την απόκτηση εμπειριών που αφορούν την οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική, συνολικής διάρκειας δύο μηνών. Συγκεκριμένα η Πρακτική Άσκηση γίνεται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Συμμετέχει στο Πρόγραμμα Σπουδών ως Μάθημα Επιλογής (Ε). Σημειώνεται ότι η δήλωση της πρακτικής άσκησης ως μαθήματος επιλογής προϋποθέτει τη συμπλήρωση 100 μονάδων ECTS. Η Πρακτική Άσκηση αντιστοιχεί σε οκτώ (8)  ECTS μονάδες.


Τελευταία Νέα

Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωστοποιώ την πραγματοποίηση ημερίδας σχετικά με το νέο κύκλο
πρακτικής άσκησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 στις 19:00 στην Αίθουσα 1 του κτηρίου Αρεταίος.

Όσοι ενδιαφέρεστε, παρακαλείσθε να πάτε στην ενημέρωση γιατί εκεί θα μάθετε τη διαδικασία που απαιτείται για να λάβετε μέρος στην Πρακτική Άσκηση και θα απαντηθούν όλες οι απορίες που πιθανώς να έχετε.


Επιλογή

Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για τις υπάρχουσες θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι:

 1. Το εξάμηνο φοίτησης: τουλάχιστον φοιτητές του 6ου εξαμήνου.
 2. Ο αριθμός των μονάδων ECTS: ο αιτούμενος φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 100 μονάδες ECTS τη στιγμή που υποβάλει την αίτηση ως αναγκαία προϋπόθεση. Στην ειδική περίπτωση που υπάρχουν ελεύθερες θέσεις Πρακτικής Άσκησης, αλλά ο αιτούμενος φοιτητής δεν έχει συμπληρώσει 100 μονάδες ECTS, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ενδέχεται να κάνει δεκτή την αίτησή του αν κρίνει ότι θα συμπληρώσει 100 μονάδες ECTS κατά την τρέχουσα εαρινή εξεταστική περίοδο.
 3. Δίνεται προτεραιότητα σε άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ., AμεA), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις (1) και (2).
 4. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις (1) και (2).
 5. Σε περίπτωση ισοπαλίας στα πιο πάνω κριτήρια, δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές μεγαλύτερων ετών.

Στατιστικά Στοιχεία

 • Κατά την τριετία 2011-2013: 55 φοιτητές ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την ΠΑ (3 από τους 55 στο εξωτερικό)
 • Κατά τη διετία 2014-2015: 36 φοιτητές ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την ΠΑ (2 από τους 36 στο εξωτερικό)
 • Συνολικά την περίοδο 2011-2015: 91 φοιτητές ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την ΠΑ (5 από τους 91 στο εξωτερικό)

 • Το ποσοστό επιτυχούς ολοκλήρωσης ήταν 100%.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

 • Θεόδωρος Ανδρόνικος
 • Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου

 • Επικοινωνία
  • Τηλ: +30 26610 87712
  • E-mail: andronikos_at_ionio_gr

Οπτικό Υλικό από εκδηλώσεις προβολής