Δ

Έναρξη Νέου Κύκλου Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής


Αρχική Περιγραφή

Η Πρακτική Άσκηση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με την επιστήμη τους στην αγορά εργασίας και να τα επιλύσουν χρησιμοποιώντας στην πράξη διδαχθείσες μεθόδους και τεχνολογίες, καθώς επίσης και να εξοικειωθούν με εξοπλισμό που μετά το πέρας των σπουδών τους είναι δυνατό να κληθούν να χρησιμοποιήσουν.

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών τους βοηθά να ενημερωθούν ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, Υπηρεσιών ή Οργανισμών που τους εκπαιδεύουν και να εξοικειωθούν με τις εν γένει δραστηριότητες και την οργάνωσή τους. Από την άλλη μεριά, η Πρακτική Άσκηση δίνει την ευκαιρία στις Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες και Οργανισμούς να γνωρίσουν φοιτητές στα πλαίσια μιας διαδικασίας μελλοντικής επιλογής του επιστημονικού τους προσωπικού. Με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών επιτυγχάνεται η αμφίδρομη διάχυση γνώσεων, πληροφοριών και τρόπων σκέψης μεταξύ μελών της Πανεπιστημιακής και της Επιχειρηματικής κοινότητας με θετικές επιπτώσεις στη σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής.

Οι εμπειρίες των ασκούμενων φοιτητών, μεταφερόμενες στο Τμήμα, έχουν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών. Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού χώρου, θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, το ύψος των απολαβών και την αγορά εργασίας, όπως διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Η Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων του Τμήματος. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να αφορούν:

 • Ανάπτυξη λογισμικού που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις για βελτίωση της λειτουργίας τους σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο.
 • Ενημέρωση των ασκούμενων φοιτητών για την διάρθρωση και λειτουργία των επιχειρήσεων ή οργανισμών απασχόλησής τους
 • Χειρισμό συσκευών ή εργαλείων σύγχρονης τεχνολογίας
 • Διεξαγωγή μετρήσεων, συλλογή και ανάλυση στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ασκούμενους φοιτητές στα πλαίσια των διπλωματικών εργασιών ώστε να ληφθούν αποφάσεις ή να προταθούν λύσεις σε πιθανά πρακτικά προβλήματα
 • Παρατήρηση διαδικασιών παραγωγής με σκοπό την απόκτηση εμπειριών που αφορούν την οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική, συνολικής διάρκειας δύο μηνών. Συγκεκριμένα η Πρακτική Άσκηση γίνεται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Συμμετέχει στο Πρόγραμμα Σπουδών ως Μάθημα Επιλογής (Ε). Η Πρακτική Άσκηση αντιστοιχεί σε οκτώ (8)  ECTS μονάδες.


Τελευταία Νέα

Εκδήλωση Ενημέρωσης για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Πληροφορικής
Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω για την πραγματοποίηση αρχικής ενημέρωσης σχετικά με το νέο κύκλο πρακτικής άσκησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο!
Το "Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης" του Τμήματος Πληροφορικής του Ι.Π. συνεχίζεται και για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018. Το Πρόγραμμα προβλέπει δίμηνη Πρακτική Άσκηση κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο με αμοιβή. Την Τρίτη 24/4/2018 στις 13:00 μ.μ. στην Αίθουσα 1 (Αρεταίος) θα γίνει μία πρώτη σύντομη ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση (θα υπάρξει και αναλυτικότερη ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης). Παρακαλούνται όσοι φοιτητές από το τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών ενδιαφέρονται να παρευρεθούν. Θα υπάρξει προφορική ενημέρωση για θέματα που αφορούν την Πρακτική του Τμήματος Πληροφορικής.

Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωστοποιώ την πραγματοποίηση ημερίδας σχετικά με το νέο κύκλο πρακτικής άσκησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 στις 19:00 στην Αίθουσα 1 του κτηρίου Αρεταίος.

Όσοι ενδιαφέρεστε, παρακαλείσθε να πάτε στην ενημέρωση γιατί εκεί θα μάθετε τη διαδικασία που απαιτείται για να λάβετε μέρος στην Πρακτική Άσκηση και θα απαντηθούν όλες οι απορίες που πιθανώς να έχετε.


Διαδικασία Αιτήσεων

Η έναρξη και η χρονική διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων καθορίζονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την Πρακτική Άσκηση και σε κάθε περίπτωση γίνονται κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. Αίτηση ενδιαφέροντος έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν οι φοιτητές που βρίσκονται τουλάχιστον στο 6ο εξάμηνο και έχουν συμπληρώσει 100 μονάδες ECTS τη στιγμή που υποβάλουν την αίτηση. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής φοιτητές που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Πληροφορικής.


Επιλογή

Οι αιτήσεις που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Το μοναδικό κριτήριο αξιολογικής κατάταξης των αιτούμενων φοιτητών είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους. Συγκεκριμένα, οι αιτούμενοι φοιτητές κατατάσσονται με βάση το μέσο όρο τους από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο μέσο όρο. Αν οι διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι Ν, τότε οι Ν πρώτοι φοιτητές με βάση την προηγούμενη κατάταξη επιλέγονται για να λάβουν μέρος στην Πρακτική Άσκηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων φοιτητών ως προς το μέσο όρο, η μεταξύ τους κατάταξη γίνεται με βάση τις μονάδες ECTS, από τις περισσότερες προς τις λιγότερες μονάδες ECTS.

Εντός τριημέρου από την ανάρτηση του πίνακα των επιλεχθέντων, οι ενδιαφερόμενοι που δεν έγιναν δεκτοί έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση. Η ένσταση θα κατατίθεται στη γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και θα πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη ώστε να εκθέτει όλους εκείνους τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να γίνει δεκτή. Η ένσταση θα εξετάζεται εντός πενθημέρου από την ημερομηνία κατάθεσής της από την τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, που απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής που δεν μετέχουν στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων θα ανακοινώνεται εντός τριημέρου από εξετάσεώς της και θα αναρτάται ο οριστικός πίνακας των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής που έχουν επιλεχθεί για να λάβουν μέρος στην Πρακτική Άσκηση.


Στατιστικά Στοιχεία

 • Κατά την τριετία 2011-2013: 55 φοιτητές ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την ΠΑ (3 από τους 55 στο εξωτερικό)
 • Κατά τη διετία 2014-2015: 36 φοιτητές ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την ΠΑ (2 από τους 36 στο εξωτερικό)
 • Συνολικά την περίοδο 2011-2015: 91 φοιτητές ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την ΠΑ (5 από τους 91 στο εξωτερικό)

 • Το ποσοστό επιτυχούς ολοκλήρωσης ήταν 100%.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

 • Θεόδωρος Ανδρόνικος
 • Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου

 • Επικοινωνία
  • Τηλ: +30 26610 87712
  • E-mail: andronikos_at_ionio_gr

Οπτικό Υλικό από εκδηλώσεις προβολής